:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Business Development Expert - ICT & Management

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

زندگی قرار نیست آسان باشد
شما تلاشتان را بیشتر کنید

طبقه بندی موضوعی

مردهایی که دلشان برای دختر بچه ها قنج می رود را یک جور خاص دوست دارم
آن هایی که 
تمام گل های دخترک گل فروش را یک جا می خرند
آن هایی که 
آرزو دارند فرزندشان دختر باشد...
آنها عجیب خواستنی هستند
انگار به خودشان ایمان دارند که دل هیچ دختری را نشکسته اند
یا شاید هم عاشق دختری شده اند
که پدرش را بیشتر از جانش دوست دارد
 این مردها یک جور خاص دوست داشتنی هستند...